Informatie ANBI en schenking

Stichting Omroep Muziek is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat er geen schenkbelasting behoeft te worden afgedragen voor giften. Meer informatie vindt u hieronder onder het kopje Schenking.

 

ANBI-gegevens

 • Naam instelling: Stichting Omroep Muziek
 • Fiscaal nummer: NL 8034.27967 B01
 • Kamer van Koophandel: 41 19 46 69

 

Contactgegevens

 • Stichting Omroep Muziek
 • Bezoekadres: Muziekcentrum van de Omroep - Heuvellaan 33 - 1217 JL Hilversum
 • Postadres: Postbus 125, 1200 AC Hilversum
 • Telefoon: 035-6714100, Fax: 035-6714171
 • E-mail: info@omroepmuziek.nl

 

Bestuurssamenstelling

De Stichting Omroep Muziek heeft overeenkomstig de Governance Code Cultuur een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

De heer mr. Jan Reinier van Angeren, voorzitter

Advocaat/partner Stibbe

De heer Gerard van der Stelt

Lid Raad van Advies Mercury Trade Credit

Mevrouw Janneke van der Wijk

Directeur Conservatorium van Amsterdam; Raad van Toezicht ITA (Stadsschouwburg en Toneelgroep Amsterdam); Vice-voorzitter | Bestuurslid Méér Muziek in de Klas; Bestuurslid Cello Biënnale Amsterdam; Ledenraad Rabobank Amsterdam; Raad van Toezicht TivoliVredenburg

Mevrouw Hermineke van Bockxmeer

Concertdirecteur Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam; Secretaris Bestuur Watersnoodmuseum; Voorzitter Raad van Toezicht Stichting DEN; Lid Raad van Toezicht Waddenacademie

 

Directie

De heer Roland Kieft, directeur

Directiesecretariaat, telefoon: 035-6714110, e-mail: directie@omroepmuziek.nl

Nevenfuncties van de directie, niet uit hoofde van de functie: Lid Raad van Toezicht Frommermann; Lid College van Adviseurs en voorzitter Adviescommissie Muziek van Prins Bernhard Cultuur Fonds; Vice-voorzitter stichting Nationale Jeugdorkesten Nederland (NJON)

 

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Stichting Omroep Muziek is op aanvraag te verkrijgen via: directie@omroepmuziek.nl

 

Beloningsbeleid

De Raad van Toezicht stelt het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere beloningscomponenten vast. De directiebezoldiging is overeenkomstig de cao Stichting Omroep Muziek. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

 • het in stand houden en doen exploiteren van een omroeporkest en een omroepkoor;
 • het verzorgen van de 'Levende-Muziek-series' van de landelijke publieke mediadienst, om aldus een voorname bijdrage te leveren aan de versterking van de landelijke publieke mediaopdracht zoals geformuleerd in de Mediawet;
 • het leveren van een bijdrage aan het klassieke muziekleven in Nederland in het algemeen, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

De jaarrekening van de Stichting Omroep Muziek wordt, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, op de website geplaatst. Zie hiervoor de rubriek Jaarverslag.

 

Schenking

Wilt u ons steunen met een eenmalige of periodieke gift? Dit kan op een fiscaal aantrekkelijke manier: donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 2012 een extra giftenaftrek. Vanaf 1 januari van dat jaar mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250. Doet u zowel een gewone gift als een periodieke gift aan een culturele ANBI? Ook dan is het bedrag van de verhoging maximaal € 1.250. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift (voor de periode van minimaal 5 jaar, ook wel lijfrente geheten) alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Op de website van de Belastingdienst vindt u een aantal voorbeeldformulieren die voor de meeste situaties geschikt zijn. U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen.